Poznaj swojego dzielnicowego - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Poznaj swojego dzielnicowego

Poznaj swojego dzielnicowego

Rejony służbowe, kontakt,plany działań priorytetowych,realizowane przez dzielnicowych od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt.. Piotr Białuski 

tel. 47 846 32 26

 

--- Rejon nr 1 ---------------------------------------

 

Rejon nr 1 --- sektor 1

  mł. asp.  Dominik Madej tel. służb: 47 846 32 46 kom,  723 634 666

dzielnicowy.opoczno1@opoczno.ld.policja.gov.pl

Ulice: Generała K. Bończy-Załęskiego, Kolberga, Nowa, Parkowa, Łąkowa, Żesławskiego, Zielona, Mieszka I-go, Aleja Dąbrówki, W. Łokietka, B. Chrobrego,
B. Krzywoustego, Waryńskiego, Starzyńskiego, Chopina, Hubala, Błonie, Wałowa, Aleja Sportowa, Szewska, Rzeczna, Kowalskiego, Plac Zamkowy, Plac Kościuszki, Plac Kilińskiego / strona wschodnia od ulicy Bończy-Załęskiego / Sobieskiego / strona wschodnia od ulicy Bończy-Załęskiego /, Inowłodzka, Kościelna, Staromiejska, Piwna Piaseczna, Garncarska, Targowa, Drzymały Wąska, Krótka, Libiszewska, Daleka, Kołomurna, Perzyńskiego, Moniuszki, Batorego, Stodolna, Kwiatowa, Liliowa, Różana, Narcyzowa, Krokusowa, Św. Marka, Św. Jana, Św. Jadwigi, Św. Wojciecha, Księdza Władysława Gąsiorowskiego, Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Solidarności, Św. Łukasza, Św. Bartłomieja, Generała Władysława Sikorskiego, Św. Piotra, Św. Stanisława, Księdza Jerzego Popiełuszki, Św. Marii Magdaleny, Św. Mateusza, Generała Stefana „Grota” Roweckiego, Jaworowa, Rolna,

PLAN  działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1 na okres od 01.07. 2020 r.  do 31. 12. 2020 r

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

- Do głównych zagrożeń występujących w rejonie nr 1 zaliczyć należy częste zakłócenia porządku publicznego oraz zakłócanie ciszy nocnej w rejonie bloku mieszkalnego ul. Staromiejskiej 25 IV, które to zakłócenia są ściśle związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach objętych ustawowo zakazem. Zagrożenie występuje głównie w godzinach wieczorowo- nocnych tj. 18:00- 2:00. Zagrożenie zdiagnozowano na podstawie, bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego prowadzonej przez dzielnicowego oraz na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców rejonu, w którym zagrożenie występuje. Schemat działania sprawców jest następujący: dochodzi do zakupu znacznej ilości alkoholu, który następnie jest spożywany w pobliżu w/w bloku. W miarę spożycia alkoholu, dochodzi do coraz głośniejszego zachowania się znajdujących się tam osób, używania słów wulgarnych.

   2.  Zakładany cel do osiągnięcia:

Zakładanym celem do osiągnięcia będzie wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu w miejscach ustawowo objętych zakazem jego spożywania, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego. Sposób oceny realizacji zadania będzie polegał na ocenie zadowolenia społecznego, gdzie za zrealizowanie działania uznaje się spadek ilości wyżej wymienionych zachowań. Ocenę społeczności będzie badał dzielnicowy w ramach rozpoznania przydzielonego rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez rozmowy z mieszkańcami.        

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

 Kontrola w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie bloku. Uwzględnienie w zadaniach do służby patrolowo-interwencyjnej powyższego miejsca, jako zagrożonego, wymagającego częstych kontroli, bezwzględne karanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w miejscu a w szczególności spożywania alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego, używania słów wulgarnych i dopuszczania się nieobyczajnych wybryków. Pisemna informacja do Straży Miejskiej w Opocznie w celu objęcia szczególnym nadzorem w ramach służby SM w/w miejsca. Propagowanie KMZB celem informowania o zagrożeniu w w/wym. rejonie za pośrednictwem w/w aplikacji.

   4.Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:                                                                         

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie

- Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz
z funkcjonariuszami z OPI lub z dzielnicowym.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu  priorytetowym:      

- informowanie społeczności lokalnej o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia działań prewencyjnych na spotkaniu z mieszkańcami lub debacie społecznej.

- umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej KPP w Opocznie

 

 

  --- Rejon nr 2 ---------------------------------------

 

 

--- Rejon nr 2 --- sektor 1

 st. sierż. Przemysław Reszka tel. służbowy:47 846 32 46, kom. 723 634 608

dzielnicowy.opoczno2@opoczno.ld.policja.gov.pl

Ulice Partyzantów - strona wschodnia od ul. Piotrkowskiej w kierunku północnym, ul. Biernackiego, Rondo Rotmistrza H. Mieroszewskiego, Skłodowskiej, Harcerzy, M. Galińskiego, Aleja abp. Z. Zimowskiego, Konopnickiej, Norwida, Słowackiego, Graniczna, Spacerowa, Żeromskiego, M. Kolbe, Polna, Jana Pawła II, Świerkowa, Wierzbowa, Tujowa, Wiązowa, Jodłowa, Orzechowa, Modrzewiowa, Morwowa, Lipowa, Klonowa, Kasztanowa, Jesionowa, Akacjowa, Jarzębinowa, Głogowa, Grabowa, Dębowa, Czeremchowa, Bukowa, Brzozowa,

PLAN  działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2 na okres od 01.07. 2020 r.  do 31. 12. 2020 r

Charakterystyka zagrożenia w rejonie służbowym nr 2

Do głównych zagrożeń występujących w rejonie numer 2 zaliczyć należy częste spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego jak również grupowania się małoletnich palących papierosy w rejonie bloku przy ul. Żeromskiego 1 w Opocznie.  Zjawisko zgłaszane było za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, przez mieszkańców bloku oraz bezpośrednio dzielnicowemu podczas rozmów prowadzonych z mieszkańcami oraz nauczycielami z Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Żeromskiego

Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie wszelkich przejawów łamania prawa poprzez wzmożone kontrole dzielnicowego, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego KPP Opoczno oraz Straży Miejskiej w Opocznie.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Termin realizacji I półrocze 2020 roku.

Objęcie rejonu służbą patrolową i obchodową. Rozmowy z mieszkańcami bloku przy ul. Żeromskiego 1, odnośnie pozyskiwania informacji dotyczących osób przebywających w rejonie bloku, które  spożywają alkohol, zaśmiecają powyższy teren, a także o małoletnich palących papierosy. W związku z podejrzeniem występowania zjawisk demoralizacji osób małoletnich, zadaniowanie funkcjonariuszy Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, celem monitorowania wyżej wymienionego rejonu. Propagowanie KMZB celem informowania o zagrożeniu w w/wym. rejonie za pośrednictwem w/w aplikacji.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego , wraz ze wskazaniem planowanych przez nie działań.

 

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie

- funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Opocznie - patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie,

- Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz
z funkcjonariuszami OPI lub dzielnicowym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

-  informowanie mieszkańców bloku w trakcie wykonywania zadań służbowych,

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia działań prewencyjnych na spotkaniach z mieszkańcami

- umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej

  Policji w Opocznie.

--- Rejon nr 3 ---------------------------------------

 

--- Rejon nr 3 --- sektor 1

 

asp. Piotr Koliczkowski tel. służbowy: 47 846 32 46, kom.  693 997 219

dzielnicowy.opoczno3@opoczno.ld.policja.gov.pl

Ulice: Partyzantów – od ul. Piotrkowskiej do końca – strona zachodnia, Biernackiego
od Partyzantów, Kossaka, Kopernika, Armii Andersa, W. Pileckiego, Armii Krajowej, Słoneczna, Westerplatte, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Tuwima, Powstańców Wielkopolskich, Matejki, Wyspiańskiego, Leśna, Witosa, Małachowskiego, Długa, Przemysłowa, Ceramiczna, Krasickiego, Torowa, Północna, Sosnowa, Wymysłów

PLAN  działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 3 na okres od 01.07. 2020 r.  do 31. 12. 2020 r

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Analizując zagrożenia występujące w rejonie nr 3 skupiając się na spostrzeżeniach mieszkańców tego rejonu, oraz zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa stwierdzono, iż na ulicy Kopernika na tyłach bloku numer 8 „na ławeczkach w tzw. kamiennym kręgu” gromadzą się osoby spożywające alkohol i zakłócające porządek publiczny.Zakładany cel do osiągnięcia:

Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w zakresie popełnianego wykroczenia określonego w art. 43¹ Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, oraz art. 51 Kodeksu Wykroczeń.

Eliminowanie osób spożywających alkohol, oraz zakłócających porządek publiczny w rejonie bloku przy ul. Kopernika 8 w m-ci Opoczno.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- przekazanie informacji o przedsięwzięciu do Straży Miejskiej- termin realizacji 01.01.2020-30.06.2020r.

- kontrole wyznaczonego rejonu ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby spożywające alkohol i zakłócające porządek publiczny w miejscu objętym zakazem - termin realizacji 01.01.2020-30.06.2020r.

Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Komenda Powiatowa Policji w Opocznie - Ogniwo Patrolowo-
       Interwencyjne - patrolowanie rejonu zagrożonego negatywnym zjawiskiem, w razie
       potrzeby- działania represyjne wobec osób naruszających normy prawne,

- Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z funkcjonariuszami OPI lub dzielnicowym.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie internetowej KPP w Opocznie.

- Informowanie społeczności lokalnej w trakcie prowadzonych spotkań, bądź debat

o podjętych działaniach prewencyjnych ukierunkowanych na eliminację zagrożenia

 

Rejon nr 4 ---------------------------------------

 

 

--- Rejon nr 4 --- sektor 1

mł. asp. Paweł Studnicki - tel. służbowy: 47 846 32 46,   kom.  723 634 613

dzielnicowy.opoczno4@opoczno.ld.policja.gov.pl

 Ulice: Piotrkowska, ul. Partyzantów od ul. Kuligowskiej do ul. Piotrkowskiej, Dworcowa, Dworzec PKP, PKS, Stacja Opoczno Południe, Towarowa, Kuligowska, osiedle za Wulkanem, Działkowa, Szkolna, Staszica, Puchały, Ogrodowa, Mokra, Wiejska, Kolejowa, Zakątna, Limanowskiego, Skalna, Robotnicza, Kamienna, Wapienna, Mostowa, Przedszkolna, Spokojna, Łazienna, Cicha, 1-go Maja, Szpitalna, Janasa, Zjazdowa, Plac Kilińskiego / strona zachodnia od ulicy Bończy-Załęskiego /, Sobieskiego / strona zachodnia od ulicy Bończy-Załęskiego /, Kazimierza Wielkiego, Plac Strażacki, Mickiewicza,

PLAN  działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 4 na okres od 01.07. 2020 r.  do 31. 12. 2020 r

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie  służbowym:

Do głównych zagrożeń występujących w rejonie numer 4 zaliczyć należy częste spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego w rejonie kontenera PCK na odzież używaną znajdującego się w rejonie sklepu spożywczego przy ulicy Staszica 35 w Opocznie.Zagrożenie to zdiagnozowano na podstawie zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, bieżącej analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, kontroli prowadzonej przez dzielnicowego oraz na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców rejonu.

      2.   Zakładany cel do osiągniecia:

Zakładanym celem do osiągnięcia będzie zminimalizowanie lub wyeliminowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania porządku publicznego. Sposób oceny realizacji zadania będzie polegał na oceniezadowolenia społecznego, gdzie za zrealizowanie działania uznaje się spadek ilości zachowań społecznie uciążliwych polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach ustawowo objętych zakazem, zaśmiecania miejsc publicznych oraz zakłócania porządku publicznego w ocenie społeczności rejonu, w którym zagrożenie występuje. Ocenę społeczności będzie badał dzielnicowy w ramach rozpoznania przydzielonego rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez rozmowy z mieszkańcami.           

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

Termin realizacji – II półrocze 2020 r. – godziny ranno – popołudniowo – wieczorowe.

Zadaniowanie służb patrolowo obchodowych pod kątem występujących zjawiskw ramach pełnionej służby tj. patroli OPI oraz dzielnicowych. Patrole pełniące służbę we wskazanym rejonie w przypadku ujawnienia wykroczenia związanegoz występującym zjawiskiem powinny stosować działania represyjne w postaci,nakładania mandatów karnych na osoby dopuszczające się wykroczeń, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Opocznie oraz wymaganych prawem czynności do ujawnionych osób małoletnich, które popełniły czyny zabronione. Ponadto stosowanie rozmów profilaktycznych celem zapobiegania popełnianiu wykroczeń. Zaangażowanie Straży Miejskiej w Opocznie (sporządzenie pisemnego wystąpienia z prośbą o skierowanie patrolu Straży Miejskiej we wskazanym miejscu i czasie),

 1. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie - Dzielnicowy, Ogniwo Patrolowo -Interwencyjne, patrolowanie rejonu zagrożonego negatywnym zjawiskiem, w razie potrzeby - działania represyjne wobec osób naruszających normy prawne.

Straż Miejska w Opocznie - patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych.

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu

           priorytetowym:

                                                                                                   

-  informowanie społeczności lokalnej w trakcie wykonywania zadań służbowych,

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia

              działań prewencyjnych na spotkaniach z mieszkańcami ( spotkania uzależnione będą

              od stanu epidemii)

- umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej

Policji w Opocznie.

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

TEREN GMINY OPOCZNO- REJONY NR 5

 

--- Rejon nr 5 ---- sektor 2

 st. sierż. Piotr Rudzki tel. służbowy 47 846 32 40,  kom.  798 030 771

 dzielnicowy.opoczno5@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Ogonowice, Ostrów, Sitowa, Karwice, Janów Karwicki, Adamów, Sielec, Stużno, Stużno Kolonia, Brzuśnia, Kraszków Mroczków Gościnny, Mroczków Duży, Dzielna, Różanna,  Bielowice, Wólka Dobromirowa,  Januszewice, Kliny

PLAN  działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5 na okres od 01.03. 2020 r.  do 31. 08. 2020 r

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie  służbowym:

- spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, nieobyczajne wybryki, słowa wulgarne, w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Mroczków Gościnny 52

Proceder ma miejsce głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych a w szczególności w weekendy. Zazwyczaj osoby spożywają alkohol bezpośrednio w obrębie sklepu oraz znajdującego się nieopodal parku. Zjawisko to było zgłaszane kilkukrotnie przez mieszkańców miejscowości Mroczków Gościnny. Powyższemu zjawisku towarzyszą często głośne rozmowy podczas których używane są wulgaryzmy, co zakłóca w ciągu dnia porządek publiczny mieszkańcom a w porze nocnej ciszę nocną. Osoby spożywające alkohol w w/w miejscu publicznym często po sobie pozostawiają nieczystości w postaci szklanych butelek i innych śmieci. Problem ten bezpośrednio dotyka mieszkańców miejscowości oraz osób, które podróżując trasą K-12, przejazdem zatrzymują się tam celem zrobienia zakupów.

 Zakładany cel do osiągniecia:

- Ograniczenie gromadzenia się w godzinach popołudniowych i wieczorowych osób spożywających alkohol i zakłócających ciszę nocną oraz porządek publiczny w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Mroczków gościnny 52.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- Kontrola w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie sklepu spożywczego i jego obrębie w miejscowości Mroczków Gościnny 52. Uwzględnienie w zadaniach do służby patrolowo-interwencyjnej powyższego miejsca jako zagrożonego, wymagającego częstych kontroli, bezwzględne karanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w miejscu a w szczególności spożywania alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego, używania słów wulgarnych i dopuszczania sięnieobyczajnych wybryków.

Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne Komendy Powiatowej Policji w Opocznie oraz Straż Miejska w Opocznie - patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie

- Sołtys wsi Mroczków Gościnny – współpraca w zakresie skutecznego wyeliminowania zagrożenia oraz ewentualnej pomocy przy organizacji spotkań z mieszkańcami miejscowości.

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej KPP w· Opocznie

- informowanie o podjętych działaniach na spotkaniu z mieszkańcami

- za pośrednictwem sołtysa poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w m-ści Miedzna

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------

TEREN GMINY OPOCZNO REJON SŁUZBOWY NR 6

 

 

--- Rejon nr 6 --- sektor 2

  asp. Tomasz Wijata  tel. służbowy 47 846 32 40,  kom. 723 634 710

dzielnicowy.opoczno6@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości: Antoniów, Kruszewiec Wieś, Kruszewiec Kolonia, Bukowiec Op. Brzustówek Wieś, Brzustówek Kolonia, Modrzew, Modrzewek, Ziębów, Kraśnica, Sobawiny, Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka, Sołek, Wola Załężna,

PLAN  działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 6 na okres od 01.07. 2020 r.  do 31. 12. 2020 r

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie  służbowym:

- spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, nieobyczajne wybryki, słowa wulgarne, w rejonie sklepu spożywczo-przemysłowego „Delikatesy” w miejscowości Wola Załężna 43a

Proceder ma miejsce głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych pomiędzy 12:00 a 21:00. Zazwyczaj osoby spożywają alkohol bezpośrednio w obrębie sklepu jak i pobliskich posesji. Zjawisko to było zgłaszane kilkukrotnie przez mieszkańców miejscowości Wola Załężna. Powyższemu zjawisku towarzyszą często głośne rozmowy, podczas których używane są wulgaryzmy, co zakłóca w ciągu dnia porządek publiczny mieszkańcom. Osoby spożywające alkohol w w/w miejscu publicznym często po sobie pozostawiają nieczystości w postaci szklanych butelek i innych śmieci. Problem ten bezpośrednio dotyka mieszkańców miejscowości.

      2.  Zakładany cel do osiągniecia:

- Ograniczenie gromadzenia się w godzinach popołudniowych i wieczorowych osób spożywających alkohol i zakłócających porządek publiczny w rejonie sklepu i okolicznych posesji w miejscowości Wola Załężna.

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- Kontrola w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie sklepu oraz miejsc zielonych rosnących w ich obrębie w miejscowości Wola Załężna. Uwzględnienie w zadaniach do służby patrolowo-interwencyjnej powyższego miejsca, jako zagrożonego, wymagającego częstych kontroli, bezwzględne karanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w miejscu a w szczególności spożywania alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego, używania słów wulgarnych i dopuszczania się nieobyczajnych wybryków. Pisemna informacja do Straży Miejskiej w Opocznie w celu objęcia szczególnym nadzorem w ramach służby SM w/w miejsca, pismo do sołtysa miejscowości Wola Załężna

 1. Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie

-Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z dzielnicowym.

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia działań prewencyjnych na spotkaniu z mieszkańcami ( spotkania uzależnione będą od stanu epidemii)

- za pośrednictwem sołtysa poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w

m-ści Wola Załężna

- umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej KPP
w Opocznie,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TEREN GMINY BIAŁACZÓW - REJON NR  7

--- Rejon nr 7 --- sektor 3

mł. asp. Krystian Cieluch tel. służbowy 47 846 32 40,  kom. 723 634 713

Miejscowości: Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Radwan, Sędów, Skronina, Sobień, Wąglany, Zakrzów, Żelazowice.

PLAN  działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 7 na okres od 01.07. 2020 r.  do 31. 12. 2020 r

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie  służbowym:

- spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, nieobyczajne wybryki, słowa wulgarne, w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Skronina 37/1

Proceder ma miejsce głównie w godzinach popołudniowych i wieczornych a w szczególności w weekendy. Zazwyczaj osoby spożywają alkohol bezpośrednio w obrębie sklepu. Zjawisko to było zgłaszane kilkukrotnie przez mieszkańców miejscowości Skronina. Powyższemu zjawisku towarzyszą często głośne rozmowy podczas których używane są wulgaryzmy, co zakłóca w ciągu dnia porządek publiczny mieszkańcom a w porze nocnej ciszę nocną. Osoby spożywające alkohol w w/w miejscu publicznym często po sobie pozostawiają nieczystości w postaci szklanych butelek i innych śmieci. Problem ten bezpośrednio dotyka mieszkańców miejscowości.

      2.  Zakładany cel do osiągniecia:

- Ograniczenie gromadzenia się w godzinach popołudniowych i wieczorowych osób spożywających alkohol i zakłócających ciszę nocną oraz porządek publiczny w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Skronina 37/1.

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- Kontrola w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie sklepu spożywczego i jego obrębie w miejscowości Skronina 37/1. Uwzględnienie w zadaniach do służby patrolowo-interwencyjnej powyższego miejsca jako zagrożonego, wymagającego częstych kontroli, bezwzględne karanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w miejscu a w szczególności spożywania alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego, używania słów wulgarnych i dopuszczania sięnieobyczajnych wybryków.

 1. Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, patrolowanie rejonu w którym występuje zagrożenie

- Sołtys wsi Skronina – współpraca w zakresie szczegółowej analizy zagrożenia, ustalenia niezbędnych informacji niezbędnych do skutecznego wyeliminowania zagrożenia oraz ewentualnej pomocy przy organizacji spotkań z mieszkańcami miejscowości

 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia działań prewencyjnych na spotkaniu z mieszkańcami (spotkania uzależnione będą od stanu epidemii)

- za pośrednictwem sołtysa poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w

m-ści Skronina

- umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej KPP w Opocznie,

 

 

Komisariat Policji w Paradyżu

 

asp. Andrzej Kszczot tel. służbowy 47 846 35 11,  kom. 693-997-252

dzielnicowy.paradyż10@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon:  Gmina Żarnów

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Żarnowie

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie.

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr  10 na okres od 01.01.2020 r.  do 30.06.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

    Zjawisko demoralizacji wśród osób nieletnich :

   - przyczyny powstawania, środki zapobiegania i zwalczania

   - różnice pomiędzy demoralizacja a czynem karalnym

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

   Uświadomienie osób nieletnich o zagrożeniach zjawiskiem demoralizacji celem 

   zmniejszenia lub całkowitego wyeliminowania jego występowania.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Informowanie osób nieletnich i ich opiekunów prawnych o zjawisku poprzez organizację spotkań do 30.06.2020 r.
 2. Spotkania w szkołach z uczniami i nauczycielami celem zobrazowania zjawiska do 30.06.2020 r.
 3. Systematyczne kontrole w miejscach newralgicznych gdzie grupują się osoby nieletnie i są narażone na wystąpienie zjawiska demoralizacji do 30.06.2020 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 1. Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Żarnowie i GOPS Żarnów.
 2. Mieszkańcy gminy Żarnów.
 3. Szkoły Zawodowa i Podstawowa w Żarnowie oraz Podstawowa w Klewie.

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

  Informowanie podczas rozmów, spotkań, kontroli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 asp. Krawczyk Łukasz tel. służbowy 47 846 35 11,  kom:690-115-366

dzielnicowy.paradyz12@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Paradyż

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr  12 na okres od 01-01-2020r.  do 30-06-2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W związku z nasileniem zdarzeń drogowych z udziałem tzw. „niechronionych” uczestników ruchu drogowego na terenie gminy Paradyż nasilić działania skierowane na wykroczenia popełniane przez w/w uczestników ruchu drogowego.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Ograniczenie wykroczeń popełnianych szczególnie przez pieszych   tzw.” Niechronionych” uczestników ruchu drogowego.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 30-06-2020r. przeprowadzenie spotkań z mieszkańcami gminy Paradyż celem poinformowania ich o zagrożeniach wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego przez osoby piesze, ( podczas spotkań uświadamiać społeczeństwo o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych, o właściwym korzystaniu przez niechronionych uczestników ruchu z: dróg, przejść dla pieszych, chodników itp.)

Do dnia 30-06-2020r. nasilić kontrole „niechronionych” uczestników ruchu i w przypadku  ujawnienia popełnienia wykroczenia zastosowanie odpowiednich środków karnych bądź środków oddziaływania wychowawczego

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Mieszkańcy gminy Paradyż

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

   -Informowanie podczas spotkań z mieszkańcami gminy Paradyz o w/w zagrożeniach  

   wynikających z niewłaściwego zachowania niechronionych uczestników ruchu na

    drogach publicznych ( tj. niewłaściwe korzystanie z dróg, chodników, poboczy itp.)

   - przeprowadzenie pogadanek z uczniami szkół z terenu Gminy Paradyż.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 asp. Stasiak Marcin tel. służbowy 47 846 35 11, kom: 723-630-140

dzielnicowy.paradyz9@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Sławno

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Sławnie w każdy poniedziałek od godziny 9.00. Budynek GOPS ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie.

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 9 na okres od 01-01-2020r.  do 30-06-2020r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu oraz demoralizacja w obrębie sklepu spożywczego w związku z ciągłą informacją wskazaną na KMZB i obiektu sportowego w miejscowości Unewel

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zapobieganie oraz wyeliminowanie czynów zabronionych polegających na spożywaniu alkoholu , używaniu słów wulgarnych przez osoby znajdujące się w obrębie sklepu spożywczego oraz obiektu sportowego w miejscowości Unewel

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Do dnia 30-06-2020r. przeprowadzić zintensyfikowane kontrole w obrębie wskazanych obiektów celem ujawnienia i zastosowania adekwatnych do zaistniałej sytuacji środków prawnych

Do dnia 30-06-2020r.  przeprowadzić spotkanie z mieszkańcami sołectwa Unewel, Celestynów celem przekazania informacji o konsekwencjach prawnych związanych z powyższymi zachowaniami   

Do dnia 30-06-2020r.  osoby które notorycznie legitymowane są w rejonie wskazanym i znajdują się w stanie po spożyciu alkoholu kierować do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Do dnia 30-06-2020r. zorganizować spotkanie w szkole w miejscowości Celestynów z elementami zawierającymi informacje na temat szkodliwego działania wszelkiego rodzaju „używek”              

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

Szkoły w Celestynowie GKRPA w Sławnie

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

- spotkania z mieszkańcami miejscowości Unewel, Celestynów

- spotkania na terenie szkoły z uczniami i pedagogami

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

st.sierż. Jakub Binkiewicz tel. służbowy 47 846 35 11,  kom: 693 997 219

dzielnicowy.paradyz11@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Mniszków

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Mniszkowie  w każdy poniedziałek od godziny 9.00 Budynek UG

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie. 

PLAN działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 11 na okres od 01.01.2020 r.  do 30.06.2020 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

    Kradzieże z włamaniem do sklepów ( marketów, stacje benzynowe ), domów oraz pojazdów

                W okresie, jesienno zimowym 2019r. nastąpił wzrost zdarzeń kryminalnych w postaci kradzieży z włamaniem do domów jednorodzinnych, sklepów wielkopowierzchniowych, stacji benzynowych oraz pojazdów. Do czynników wpływających na wzrost zdarzeń o w/w charakterze miał niewątpliwie okres świąteczny oraz warunki atmosferyczne, ale również słabo rozbudowana infrastruktura oświetlenia oraz monitoringu.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Wyeliminowanie zdarzeń przestępczych w opisanych wyżej miejscach szczególnie   

zagrożonych. Uświadomienie właścicieli i pracowników o sposobach zabezpieczenia się przed tymi

zdarzeniami. Poprawa w/w infrastruktury przy współpracy z Urzędem Gminy. Organizacja spotkań         mających na celu uwrażliwienie lokalnej społeczności  na w/w zjawiska. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

     1)    Informowanie właścicieli i pracowników wyżej opisanych sklepów o zagrożeniach w 

            rozmowach i spotkaniach w terminie do 30.06.2020 r.

 1. W trakcie pełnienia służby dokonywanie kontroli wewnątrz sklepów oraz stosowanie krótkotrwałych obserwacji w rejonie tych sklepów celem zapobiegania kradzieżom mienia.
 2. Organizacja spotkań z lokalną społecznością – omówienie zagrożeń i przeciwdziałanie im.
 3. Współpraca z UG w celu poprawy infrastruktury (zwiększenie ilości latarni oraz instalacja monitoringu w miejscach zagrożonych) do 30.06.2020r.
 4. Wystosowanie pisma do Urzędu Gminy o rozważenie instalacji systemu monitoringu we wskazanych miejscach.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 1. Właściciele sklepów ( przekazywanie wszelkich informacji o osobach podejrzanie zachowujących się na terenie sklepu oraz udostępnianie zapisu z monitoringu na potrzeby prowadzonych przez Policję czynności )
 2. Pracownicy sklepów i mieszkańcy gminy Mniszków ( przekazywanie wszelkich istotnych informacji, które będą pomocne w typowaniu potencjalnych sprawców ).
 3. Urząd Gminy

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

 

   Informowanie podczas rozmów, spotkań, wystosowanie stosownych pism do wspomnianych podmiotów.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Posterunek Policji w Drzewicy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rejon służbowy nr 8.                           

Dzielnicowy - sierż. sztab. Anna Kucharska - Balcerak

kom. 798-030-769,  tel. PP w Drzewicy –47 846 34 15

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony  47 84634 20 , of. dyż KPP Opoczno 47 846 32 11 /04/

dzielnicowy.drzewica8@opoczno.ld.policja.gov.pl

Punkt Przyjęcia Interesantów w Poświętnem Budynek OSP ul. Główna 40  - Poniedziałek 9:00 - 11:00

Miejscowości wchodzące w skład rejonu służbowego nr 8

 

Gm. Poświętne – Poświętne, Studzianna, Małoszyce, Brudzewice,  Gapinin, Wólka Kuligowska, Mysiakowiec, Ponikła, Stefanów, Kozłowiec, Buczek, Dęba, Dęborzeczka, Anielin, Poręby, Brudzewice Kolonia).

 

 

Rejon służbowy nr 13.                           

Dzielnicowy  - asp. Paweł Janik

kom. 690-115-358,  tel. PP w Drzewicy – 47 846 34 14

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony  47 84634 20 , of. dyż KPP Opoczno 47 846 32 11 /04/

dzielnicowy.drzewica13@opoczno.ld.policja.gov.pl

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Ulice wchodzące w skład rejonu służbowego nr 13 na terenie miasta Drzewicy

Miast Drzewica – ul. Kolejowa, Mostowa , Plac Wolności, Plac Narutowicza, Plac Kościuszki, ul. Szkolna , ul. Staszica, Osiedle Bolesława Chrobrego, Osiedle Mieszka I, ul. Braci Kobylańskich, ul. Miła, ul. Błonie, ul. Sportowa, ul. Zdrojowa, ul. Fabryczna.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr.  7 na okres od: od 01.01.2020 do 31.06.2020r

Charakterystyka zagrożenia w rejonie służbowym.

      Spożywanie alkoholu, zaśmiecanie zakłócanie porządku publicznego  w rejonie bloku nr. 5  Osiedle Mieszka I od strony ul. Staszica w Drzewicy

Do głównych zagrożeń  w rej nr 7 należy zaliczyć częste spożywanie alkoholu,  zaśmiecanie, zakłócanie porządku publicznego poprzez głośne krzyki, używanie słów nieprzyzwoitych w rejonie bloku nr 5 Osiedle Mieszka I od strony ul.      Staszica w Drzewicy co jest zgłaszane przez mieszkańców bloku nr 5 Osiedla Mieszka I w Drzewicy

Zakładany cel do osiągnięcia.

Zminimalizowanie procederu spożywania alkoholu  w miejscach objętych zakazem, zaśmiecania tychże miejsc oraz zakłócania porządku publicznego poprzez     oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji prawnych.

       Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W ramach działania priorytetowego dążenie do eliminacji zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania oraz zakłócania porządku publicznego w rejonie bloku nr 5 Osiedle Mieszka I od strony ul. Staszica w Drzewicy  poprzez zadaniowanie służby patrolowej i obchodowej pod katem występujących zjawisk.  Funkcjonariusze winni stosować działania  represyjne przewidziane w kodeksie wykroczeń.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie działań.  Brak podmiotu

.Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie lokalnej społeczności podczas pełnionej służby przez funkcjonariuszy oraz dzielnicowego o zakazie spożywania alkoholu, zaśmiecaniu  oraz zakłócaniu porządku publicznego obrębie bloku nr 5 Osiedle Mieszka I od strony ul. Staszica w Drzewicy  o konsekwencjach prawnych.

W czasie debat i spotkań z lokalną społecznością każdorazowo przypominać o poprawnym zachowaniu się w miejscach publicznych nawiązując bezpośrednio do przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  treści art. 145 i 140 kw..

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rejon służbowy nr 14.                           

Dzielnicowy  - mł. asp. Michał Szczepanik

kom. 690-115-357,  tel. PP w Drzewicy – 47 846 34 14

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony  47 84634 20, of. dyż KPP Opoczno 47 846 32 11 /04/

dzielnicowy.drzewica14@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości wchodzące w skład rejonu służbowego nr 14

 

Gm. Drzewica – Zakościele, Żardki, Domaszno, Żdżary, Dąbrówka, Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice, Radzice Duże, Świerczyna, Trzebina, Jelnia, Krzczonów, Brzustowiec, Augustów.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Poświętnem w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek OSP  ulica Główna40

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : od 01.01.2020 do 31.06.2020r.

Charakterystyka zagrożenia w rejonie służbowym.

- naruszanie przepisów oraz gromadzenie się osób spożywających alkohol w miejscu publicznym.

Na podstawie informacji zawartych w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz poczynionych ustaleń należy wskazać, iż powyższy problem dotyczy miejscowości Strzyżów – rejon zalewu i zabudowań znajdujących się przy posesji 6K. W wyniku przeprowadzonych rozmów z mieszkańcami ustalono, iż najczęściej do zachowań o charakterze chuligańskim tj. zaśmiecania terenu, spożywania alkoholu w miejscu publicznym oraz zakłócania ciszy nocnej poprzez, głośne krzyki dochodzi w weekendy w godzinach popołudniowo wieczornych tj. pomiędzy godziną 18:00 – 24:00.     

Zakładany cel do osiągniecia.

Ograniczenie występowania zachowań o charakterze chuligańskim. 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Wzmożone kontrole na terenie miejscowości Strzyżów rejon zalewu oraz okolicy posesji oznaczonej nr 6k pod kątem zapobiegania i eliminowania niepożądanych zachowań wśród znajdujących się tam osób.
 2. Eliminowanie zagrożenia poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami miejscowości Strzyżów oraz młodzieżą szkolną w ramach spotkań profilaktycznych.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie działań.

Zespół ds. Nieletnich i Patologii – działania prewencyjne jak i bezwzględne reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji wśród małoletnich dzieci zamieszkujących na terenie gm. Drzewica.

Prowadzenie wspólnie z sołtysem wsi spotkań i pogadanek w ramach posiadanych kompetencji. 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

            Organizowanie spotkań oraz pogadanek na temat prawidłowych zachowań,  umieszczanie informacji na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej KPP Opoczno