Poznaj swojego dzielnicowego - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Poznaj swojego dzielnicowego

Poznaj swojego dzielnicowego

Rejony służbowe, kontakt,plany działań priorytetowych,realizowane przez dzielnicowych od 01.01.2019 do 30.06.2019 r.

Kierownik Rewiru Dzielnicowych

asp.szt.. Piotr Białuski 

tel.0 44-754-61-26

 

--- Rejon nr 1 ---------------------------------------

Obecnie zastępstwo pełni st.sierż. Przemysław Reszka tel. kom. 723 634 608

mł.asp. Dominik Madej tel. służbowy: (044) 754 61 46 kom,  723 634 666

dzielnicowy.opoczno1@opoczno.ld.policja.gov.pl

Plan priorytetowy: REALIZOWANY OD : odod 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

 Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie  służbowym:

- spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, nieobyczajne wybryki, słowa wulgarne, w rejonie zalewu miejskiego w Opocznie mieszczącego się na ul. Wałowej

Proceder ma miejsce głównie w godzinach wieczorowo nocnych pomiędzy 17:00 a 00:00. Zazwyczaj osoby spożywają alkohol wzdłuż brzegu zalewu jak i również na placu zabaw mieszczącym się nad w/w zalewem. Zjawisko to było zgłaszane za pośrednictwem KMZB, oraz przez mieszkańców w/w ulicy. Powyższemu towarzyszą często głośne rozmowy, wulgaryzmy, co zakłóca w ciągu dnia porządek publiczny mieszkańcom, a w porze nocnej ciszę nocną. Osoby spożywające alkohol w w/w miejscu publicznym często po sobie pozostawiają nieczystości w postaci szklanych butelek. Problem ten bezpośrednio dotyka mieszkańców w/w ulicy.

  Zakładany cel do osiągniecia:

- Ograniczenie gromadzenia się w godzinach wieczorowych osób spożywających alkohol i zakłócających ciszę nocną oraz porządek publiczny w rejonie zalewu miejskiego w Opocznie na ul. Wałowej.

 Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- Kontrola w godzinach wieczorowych rejonu zalewu miejskiego w Opocznie przy ulicy Wałowej. Uwzględnienie w zadaniach do służby patrolowo interwencyjnej powyższego jako miejsca zagrożonego wymagającego częstych kontroli, bezwzględne karanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/wym miejscu, szczególności spożywania alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego, używających słów wulgarnych i dopuszczających sięnieobyczajnych wybryków. Pisemna informacja do Straży Miejskiej w Opocznie w celu objęcia szczególnym nadzorem w ramach służby SM w/w miejsca.

 Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, patrolowanie rejonu w którym występuje zagrożenie

-Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z dzielnicowym.

  Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia działań prewencyjnych na spotkaniu z mieszkańcami lub debacie społecznej.

- umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej KPP w Opocznie,

ul. Generała K. Bończy-Załęskiego, Kolberga, Nowa, Parkowa, Łąkowa, Żesławskiego, osiedle Piastowskie, Waryńskiego, Starzyńskiego, Chopina, Hubala, Błonie, al. Sportowa, Szewska, Rzeczna, Kowalskiego, pl. Zamkowy, pl. Kościuszki, pl. Kilińskiego /po prawej stronie ronda/ Sobieskiego, Inowłodzka, Kościelna, Staromiejska, Piwna Piaseczna, Garncarska, Targowa, Drzymały Wąska, Krótka, Libiszewska, Daleka, Kołomurna, Moniuszki, Batorego, Kwiatowa, Stodolna, Rolna, Perzyńskiego, Wałowa, Liliowa, Różana, Narcyzowa, Krokusowa, osiedle Milenijne.

 

 

  --- Rejon nr 2 ---------------------------------------

 

 

st.sierż. Przemysław Reszka  tel. służbowy: (044) 754 61 46, kom. 723 634 608

dzielnicowy.opoczno2@opoczno.ld.policja.gov.pl

Ulice:

ul. Partyzantów - strona wschodnia od ul. Piotrkowskiej w kierunku północnym, ul. Biernackiego, Rondo Rotmistrza H. Mieroszewskiego, Skłodowskiej, Harcerzy, M. Galińskiego, Aleja abp.
Z. Zimowskiego, Konopnickiej, Norwida, Słowackiego, Graniczna, Spacerowa, Żeromskiego, M. Kolbe, Polna, Jana Pawła II,  osiedle „Ustronie”,

Plan Priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2

REALIZOWANY OD : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

 Charakterystyka zagrożenia w rejonie służbowym nr 2

- Rejon pomiędzy blokami przy ul. Skłodowskiej 14 oraz ul. Skłodowskiej 16 w miejscu znajdującego się trzepaka koło budynku energetycznego Trafo w związku ze zgłoszeniami przez mieszkańców występujących problemów gromadzenia się osób w w/wym. miejscu oraz pojawieniem się licznych zgłoszeń w KMZB dotyczących występowania w tym miejscu aktów wandalizmu, zaśmiecania oraz spożywania alkoholu.  Zgłoszenia na KMZB zostały potwierdzone przez funkcjonariuszy.

 Zakładany cel do osiągniecia.

Wyeliminowanie wszelkich przejawów łamania prawa poprzez wzmożone kontrole dzielnicowego, funkcjonariuszy Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego KPP Opoczno oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie.Informowanie mieszkańców o wdrożonym planie oraz o skutkach prawnych łamania prawa.

 Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

Objęcie rejonu służbą patrolową i obchodową. Rozmowy z mieszkańcami bloków przy ul. Skłodowskiej 14, 16 oraz 18, celem pozyskiwania informacji dotyczących osób przebywających w rejonie trzepaka i obiektu energetycznego Trafo celem zapobiegania niszczeniu mienia, zaśmiecania powyższych miejsc oraz spożywania alkoholu. Propagowanie KMZB celem umieszczenia przez mieszkańców informacji o zagrożeniu w w/wym. rejonie.

 Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz
ze wskazaniem planowanych przez nie działań.

Komenda Powiatowa Policji w Opocznie- Dzielnicowy oraz Ogniwo Patrolowo Interwencyjne - patrolowanie rejonu zagrożonego negatywnym zjawiskiem, w razie potrzeby- działania represyjne wobec osób naruszających normy prawne,

 

--- Rejon nr 3 ---------------------------------------

 

Starszy Dzielnicowy- asp. Piotr Koliczkowski  tel. służbowy: (044) 754 61 46,   kom.  693-997-219

dzielnicowy.opoczno3@opoczno.ld.policja.gov.pl

Ulice:

ul. Partyzantów – od ul. Piotrkowskiej do końca – strona zachodnia, Biernackiego od Partyzantów, Kossaka, Kopernika, Armii Andersa, W. Pileckiego, Armii Krajowej, Słoneczna, Westerplatte, Wyszyńskiego, Sienkiewicza, Tuwima, Powstańców Wielkopolskich, Matejki, Wyspiańskiego, Leśna, Witosa, Małachowskiego, Długa, Przemysłowa, Ceramiczna, Krasickiego, Torowa, Północna, Sosnowa, Wymysłów

Plan Priorytetowy dla rejonu służbowego nr 3

REALIZOWANY OD : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

 Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Analizując zagrożenia występujące w rejonie nr 3 skupiając się na spostrzeżeniach mieszkańców tego rejonu, oraz zgłoszeń za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa stwierdzono, iż na ulicy Westerplatte naprzeciwko bloku numer 9 „na ławeczkach” gromadzą się osoby spożywające alkohol i zakłócające porządek publiczny.

 Zakładany cel do osiągnięcia.

 1. Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w zakresie popełnianego wykroczenia określonego w art. 43¹ Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, oraz art. 51 Kodeksu Wykroczeń.
 2. Eliminowanie osób spożywających alkohol, oraz zakłócających porządek publiczny w rejonie bloku nr 9 ul. Westerplatte w m-ci Opoczno.

 Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Przekazanie informacji o przedsięwzięciu do Straży Miejskiej- 01.07.2019-31.12.2019r.
 2. Kontrole wyznaczonego rejonu ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem - 01.07.2019-31.12.2019r.
 3. Umieszczenia informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie - 01.07.2019-31.12.2019r.
 4. Informowanie mieszkańców o wdrożonym planie.

 Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 1. Komenda Powiatowa Policji w Opocznie – Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne – kontrole rejonu zagrożonego negatywnym zjawiskiem, w razie potrzeby działania represyjne wobec osób naruszających normy prawne
 2. Straż Miejska w Opocznie – patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie z jednoczesnym reagowaniem na wszelkiego rodzaju przejawy naruszeń norm prawnych przez osoby gromadzące się w tym rejonie.

 Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

 1. Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie internetowej KPP w Opocznie.
 2. Informowanie społeczności lokalnej w trakcie prowadzonych spotkań, bądź debat o podjętych działaniach prewencyjnych ukierunkowanych na eliminację zagrożenia. 

                            

Rejon nr 4 ---------------------------------------

 

mł.asp. Paweł Studnicki - tel. służbowy: (44) 754 61 46,   kom.  723 63 46 13

dzielnicowy.opoczno4@opoczno.ld.policja.gov.pl

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie  służbowym:

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

- Do głównych zagrożeń występujących w rejonie nr 4 zaliczyć należy :

Częste spożywanie alkoholu, zaśmiecanie, zakłócania porządku publicznego oraz spoczynku nocnego w rejonie parku usytuowanego w Opocznie w obrębie ulic Szpitalna, Sobieskiego oraz Plac Strażacki. Zagrożenie zgłaszane poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz sąsiadujących mieszkańców.

       2.   Zakładany cel do osiągnięcia:

- zminimalizowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego oraz spoczynku nocnego. Przedmiotowe zagrożenie występuje na terenie jak i w rejonie parku przy Pl. Strażackim w Opocznie. Sposób oceny realizacji zadania będzie polegał na ocenie zadowolenia społecznego, gdzie za zrealizowanie działania uznaje się spadek ilości zachowań społecznie uciążliwych polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach ustawowo objętych zakazem, zaśmiecania miejsc publicznych, zakłócania porządku publicznego w ocenie społeczności rejonu, w którym zagrożenie występuje. Ocenę społeczności będzie badał dzielnicowy w ramach rozpoznania przydzielonego rejonu pod względem osobowym, terenowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprzez rozmowy z mieszkańcami.             

 

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:

- zadaniowanie służb patrolowo obchodowych pod kątem występujących zjawisk w ramach pełnionej służby tj. patroli OPI oraz dzielnicowych. Patrole pełniące służbę we wskazanym rejonie w przypadku ujawnienia wykroczenia związanego z występującym zjawiskiem powinny stosować działania represyjne. Ponadto stosowanie rozmów profilaktycznych celem zapobiegania popełnianiu wykroczeń.

- zaangażowanie Straży Miejskiej w Opocznie (sporządzenie pisemnego wystąpienia z prośbą o skierowanie patrolu Straży Miejskiej we wskazanym miejscu i czasie), oraz organizowanie służb łączonych z funkcjonariuszami tutejszej jednostki

 1. Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Komenda Powiatowa Policji w Opocznie - Dzielnicowy, Ogniwo Patrolowo -Interwencyjne, patrolowanie rejonu zagrożonego negatywnym zjawiskiem, w razie potrzeby - działania represyjne wobec osób naruszających normy prawne

 • Straż Miejska w Opocznie - patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz    z dzielnicowym lub f-szami OPI
 1. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- informowanie społeczności lokalnej w trakcie wykonywania zadań służbowych,

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia  działań prewencyjnych na spotkaniu z mieszkańcami,

- umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Ulice:

ul. Piotrkowska, ul. Partyzantów od ul. Kuligowskiej do ul. Piotrkowskiej, Dworcowa, Dworzec PKP, PKS, Stacja Opoczno Południe, Towarowa, Kuligowska, osiedle za Wulkanem, Działkowa, Szkolna, Staszica, Puchały, Ogrodowa, Mokra, Wiejska, Kolejowa, Zakątna, Limanowskiego, Skalna, Robotnicza, Kamienna, Wapienna, Mostowa, Przedszkolna, Spokojna, Cicha, 1-go maja, Szpitalna, Janasa, Zjazdowa, pl. Kilińskiego strona południowo - zachodnia, Sobieskiego przy Pl. Kilińskiego, Kazimierza Wielkiego, Pl. Strażacki, Mickiewicza

 

TEREN GMINY OPOCZNO I GMINY BIAŁACZÓW - REJONY NR 5

mł.asp. Krystian Cieluch-( 44) 754-61-40, kom. 723-634-713

http://dzielnicowy.opoczno5@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości:

Ogonowice, Ostrów, Sitowa, Sielec, Stużno, Stużno Kolonia, Brzuśnia, Wólka Dobromirowa, Januszewice, Kliny, Białaczów, Kuraszków, Miedzna Drewniana, Ossa, Parczów, Parczówek, Petrykozy, Radwan, Sędów, Skronina, Sobień, Węglany, Zakrzów, Żelazowice.

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

Zadania priorytetowe :

 1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

- spożywanie alkoholu, zakłócanie ładu i porządku, nieobyczajne wybryki, słowa wulgarne, w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Sitowa 30

Proceder ma miejsce głównie w godzinach popołudniowych i wieczorowo-nocnych pomiędzy 16:00 a 23:00. Zazwyczaj osoby spożywają alkohol bezpośrednio w obrębie sklepu a najczęściej za sklepem, gdzie stoi stół i ławeczki oraz w krzakach rosnących nieopodal sklepu. Zjawisko to było zgłaszane kilkukrotnie przez mieszkańców miejscowości Sitowa. Powyższemu zjawisku towarzyszą często głośne rozmowy, podczas których używane są wulgaryzmy, co zakłóca w ciągu dnia porządek publiczny mieszkańcom a w porze nocnej ciszę nocną. Osoby spożywające alkohol w w/w miejscu publicznym często po sobie pozostawiają nieczystości w postaci szklanych butelek i innych śmieci. Problem ten bezpośrednio dotyka mieszkańców miejscowości.

      2.  Zakładany cel do osiągniecia:

- Ograniczenie gromadzenia się w godzinach popołudniowych i wieczorowych osób spożywających alkohol i zakłócających ciszę nocną oraz porządek publiczny w rejonie sklepu spożywczego w miejscowości Sitowa 30.

 1. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych

 Kontrola w godzinach popołudniowych i wieczornych w rejonie sklepu spożywczego i jego obrębie w miejscowości Sitowa 30. Uwzględnienie w zadaniach do służby patrolowo-interwencyjnej powyższego miejsca, jako zagrożonego, wymagającego częstych kontroli, bezwzględne karanie sprawców wykroczeń popełnianych w w/w miejscu a w szczególności spożywania alkoholu, zakłócenia ładu i porządku publicznego, używania słów wulgarnych i dopuszczania się nieobyczajnych wybryków. Pisemna informacja do Straży Miejskiej w Opocznie w celu objęcia szczególnym nadzorem w ramach służby SM w/w miejsca, pismo do sołtysa miejscowości Sitowa.

 Podmioty Współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań:

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne Komendy Powiatowej Policji w Opocznie, patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie

-Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z dzielnicowym.

 Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym:

- informowanie mieszkańców o podjętych działaniach lub zamiarze podjęcia działań prewencyjnych na spotkaniu z mieszkańcami

- za pośrednictwem sołtysa poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń
w m-ści Sitowa

- umieszczenie informacji o prowadzonych działaniach na stronie internetowej KPP
w Opocznie,

 

TEREN GMINY OPOCZNO REJON SŁUZBOWY NR 6

 

   Obecnie zastępstwo pełni mł.asp. Krystian Cieluch  tel. kom. 723 63 47 10

asp. Tomasz Wijata  tel. służbowy (044)754 61 40,

dzielnicowy.opoczno6@opoczno.ld.policja.gov.pl

Miejscowości:

Antoniów, Kruszewiec Wieś, Kruszewiec Kolonia, Bukowiec Op. Brzustówek Wieś, Brzustówek Kolonia, Modrzew, Modrzewek, Ziębów, Kraśnica, Sobawiny, Libiszów, Libiszów Kolonia, Międzybórz, Zameczek, Wygnanów, Wólka Karwicka, Sołek, Wola Załężna, Różanna, Dzielna, Bielowice, Kraszków, Karwice, Janów Karwicki, Mroczków Gościnny, Mroczków Duży, Adamów

   PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD: od 01.07.2019 do 31.12.2019 r. 

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

Jednym z głównych zagrożeń występujących w rejonie służbowym nr 6 jest spożywanie alkoholu w rejonie parku usytuowanego w miejscowości Mroczków Gościnny. Proceder ten ma miejsce w godzinach popołudniowych i wieczorowych, a także całodobowo w weekendy. O powyższym zagrożeniu informowali mieszkający miejscowości oraz zostało to zgłoszone przez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.

     Zakładany cel do osiągnięcia.

Zminimalizowanie zjawiska spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego oraz spoczynku nocnego. Przedmiotowe zagrożenie występuje na terenie jak i w rejonie parku w Mroczkowie Gościnnym.

Sposób oceny realizacji zadania będzie polegał na ocenie zadowolenia społecznego, gdzie za zrealizowanie działania uznaje się spadek ilości zachowań społecznie uciążliwych polegających na spożywaniu alkoholu w miejscach ustawowo objętych zakazem, zaśmiecania miejsc publicznych, zakłócania porządku publicznego w ocenie społeczności rejonu, w którym zagrożenie występuje. Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami miejscowości i uświadomienie ich, że mogą sami dbać o własne bezpieczeństwo poprzez zgłaszanie interwencji w przypadku wystąpienia negatywnych zachowań.

 Proponowane działania wraz z terminem realizacji poszczególnych etapów/ zadań

- zadaniowanie służb patrolowo obchodowych pod kątem występujących zjawisk w ramach pełnionej służby tj. patroli OPI oraz dzielnicowych. Patrole pełniące służbę we wskazanym rejonie w przypadku ujawnienia wykroczenia związanego z występującym zjawiskiem powinny stosować działania represyjne w postaci, nakładania mandatów karnych na osoby dopuszczające się wykroczeń, kierowania wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Opocznie. Ponadto stosowanie rozmów profilaktycznych celem zapobiegania popełnianiu wykroczeń.

- zaangażowanie Straży Miejskiej w Opocznie (sporządzenie pisemnego wystąpienia z prośbą o skierowanie patrolu Straży Miejskiej we wskazanym miejscu i czasie), oraz organizowanie służb łączonych z funkcjonariuszami tutejszej jednostki

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniami planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Ogniwo Patrolowo Interwencyjne - patrolowanie rejonu zagrożonego negatywnym zjawiskiem, w razie potrzeby- działania represyjne wobec osób naruszających normy prawne

- Straż Miejska w Opocznie- patrolowanie rejonu, w którym występuje zagrożenie przez patrol Straży Miejskiej w ramach działań prewencyjnych oraz delegowanie funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Opocznie do pełnienia służby wraz z dzielnicowym.

  - Sołtys miejscowości Mroczków Gościnny - uświadamianie społeczności lokalnej
o występującym zagrożeniu. 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym

Informacje na stronie KPP Opoczno, spotkania z mieszkańcami miejscowości Mroczków Gościnny, spotkanie z sołtysem miejscowości Mroczków Gościnny

 

 

 

 

Komisariat Policji w Paradyżu

 

asp. Andrzej Kszczot  tel. 693-997-252

dzielnicowy.paradyż10@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon:  Gmina Żarnów

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Żarnowie

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

Podczas wielokrotnych spotkań z mieszkańcami sołectw na terenie gminy Żarnów osoby w nich uczestniczące zwróciły szczególną uwagę na problematykę gromadzenia się osób spożywających alkohol na Placu Piłsudskiego w miejscowości Żarnów.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 1. Zwiększenie świadomości wśród mieszkańców w zakresie popełnianego wykroczenia określonego w art. 43¹ Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi
 2. Eliminowanie osób spożywających alkohol w rejonie Placu Piłsudskiego w m-ci Żarnów

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Spotkania z mieszkańcami poszczególnych sołectw w gminie Żarnów 01.01.2019-30.06.2019r.
 2. Kontrole wyznaczonego rejonu ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby spożywające alkohol w miejscu objętym zakazem
 3. Umieszczenia informacji na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

 1. Urząd Gminy w Żarnowie

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

Umieszczenie informacji o planie działania priorytetowego na stronie internetowej  KPP w Opocznie

2. Spotkania z mieszkańcami Gminy Żarnów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 asp. Krawczyk Łukasz tel. służbowy: 690-115-366

dzielnicowy.paradyz12@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Paradyż

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD :od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Spożywanie alkoholu w obrębie parku w miejscowości Paradyż

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zapobieganie i przeciwdziałanie popełnianiu wykroczeń przez osoby spożywające alkohol w obrębie parku w miejscowości Paradyż

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W okresie od 01.01.2018 roku do 30.06.2018 roku zintensyfikowanie działań we wskazanym miejscu ukierunkowanych na zapobieganie, przeciwdziałanie popełnianie wykroczeń przez osoby spożywające alkohol na terenie parku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

do realizacji zadań.

Urząd Gminy w Paradyż

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

- informacja na stronie internetowej Urzędu Gminy w Paradyżu oraz Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 asp. Stasiak Marcin tel. służbowy:  723-630-140

dzielnicowy.paradyz9@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Sławno

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Sławnie w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek GOPS ulica Marszałka Józefa Piłsudskiego 31

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie.

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Przewożenie/przyprowadzanie dzieci do szkół i ze szkół na terenie gminy Sławno  niezgodnie z przepisami ruchu drogowego okresie roku szkolnego 2018/2019

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Realizacja działania priorytetowego ma doprowadzić do poprawy stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, uświadomienie ich o zagrożeniach wynikających z nie przestrzegania przepisów ruchu drogowego

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Bezwzględne reagowanie i represjonowanie najbardziej uciążliwych sprawców wykroczeń ( foteliki, zachowanie kierujących wobec pieszych uczestników ruchu zwłaszcza dzieci).
 2. Do dnia 30-06-2019r.    w ramach obchodu kontrola w rejonie szkół na terenie gm. Sławno z uwagą na wskazane zagrożenia w Planie Działania Priorytetowego . 
 3. Współpraca z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji    w Opocznie w celu zwiększenia ilości patroli i kontroli w miejscach zagrożonych .

5. Proponowane sposoby przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowych

-w ramach obchodu oraz spotkań informowanie mieszkańców o działaniu Planu

    Priorytetowego na I półrocze 2019 roku

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

st.sierż. Jakub Binkiewicz

dzielnicowy.paradyz11@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon: Gmina Mniszków

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Mniszkowie  w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek UG

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie. 

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

 Kradzieże i kradzieże z włamaniem do domów prywatnych i domków letniskowych na   terenie gminy Mniszków

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

 Uświadomienie właścicieli wyżej opisanych posesji o zagrożeniach i o sposobach zabezpieczenia ich  posesji przed takimi zdarzeniami co powinno zmniejszyć liczbę lub wyeliminować takie zjawiska.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

 1. Informowanie właścicieli prywatnych posesji, pracowników UG Mniszków, sołtysów  o zagrożeniach i sposobach zapobiegania w rozmowach i spotkaniach w terminie do 30.06.2019 r.
 2. Systematyczne kontrole w rejonach wytypowanych posesji szczególnie narażonych na kradzieże i kradzieże z włamaniem w terminie do dnia 30.06.2019 r.

          Informacje podczas rozmów spotkań.

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie

   do realizacji zadań.

 1. Sołtysi, pracownicy Urzędu Gminy w Mniszkowie.
 2. Mieszkańcy gminy Mniszków.
 3. Uczniowie szkół na terenie gminy Mniszków.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Posterunek Policji w Drzewicy 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

asp. Janik Paweł tel. służbowy: 690-115-358 tel. PP w Drzewicy – 483757020

dzielnicowy.drzewica7@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 7 miasto Drzewica

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony 483757020 , of. dyż KPP Opoczno 997, 447546111

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Ulice wchodzące w skład rejonu służbowego nr 7 na terenie miasta Drzewicy

Miasto Drzewica – ul. Kolejowa, Mostowa , Plac Wolności, Plac Narutowicza, Plac Kościuszki, ul. Szkolna , ul. Staszica, Osiedle Bolesława Chrobrego, Osiedle Mieszka I, ul. Braci Kobylańskich, ul. Miła, ul. Błonie, ul. Sportowa, ul. Zdrojowa, ul. Fabryczna.

Plan działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr.  7 na okres od: 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

 1. Charakterystyka zagrożenia w rejonie służbowym:  Spożywanie alkoholu i zaśmiecanie  w rejonie sklepu spożywczego  przy u Sportowej w Drzewicy                                                                                                                                               Do głównych zagrożeń  w rej nr 7 należy zaliczyć częste spożywanie alkoholu i  zaśmiecanie opakowaniami po napojach i chipsach w rejonie sklepu spożywczego przy ul Sportowej w Drzewicy  co jest zgłaszane przez mieszkańców ul. Sportowej i Fabrycznej.
 2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Zminimalizowanie procederu spożywania alkoholu  w miejscach objętych zakazem, oraz zaśmiecania tychże miejsc poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie

konsekwencji prawnych. Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia dokonywanym wykroczeniom.

 

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

W ramach działania priorytetowego dążenie do eliminacji zjawiska spożywania alkoholu w rejonie sklepu poprzez zadaniowanie służby patrolowej i obchodowej pod katem występującego zjawiska. W przypadku ujawnienia wykroczenia funkcjonariusze winni stosować działania represyjne przewidziane w kodeksie wykroczeń.

Prowadzenie rozmów z właścicielami sklepów spożywczych sąsiadujących bezpośrednio z terenem parku aby informowali swoich klientów dokonujących zakupu alkoholu o konsekwencjach prawnych w przypadku jego konsumpcji na terenie parku.

            

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie działań. Brak podmiotu

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Informowanie lokalnej społeczności podczas pełnionej służby przez funkcjonariuszy oraz dzielnicowego o zakazie spożywania alkoholu  i zaśmiecaniu w obrębie sklepu oraz o konsekwencjach prawnych w przypadku złamania tego zakazu.

W czasie debat i spotkań z lokalną społecznością każdorazowo przypominać o poprawnym zachowaniu się w miejscach publicznych nawiązując bezpośrednio do przepisów zawartych w ustawie z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz treści art. 145 kw..

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

mł.asp. Szczepanik Michał tel. służbowy: 690-115-357, tel. PP w Drzewicy – 483757020

dzielnicowy.drzewica8@opoczno.ld.policja.gov.pl

Rejon służbowy nr 8. : Gmina Drzewica, Gmina Poświętne

W przypadku nieobecności nr kont. przełożony 483757020 , of. dyż KPP Opoczno 997, 447546111

Godziny pracy w PP w Drzewicy 7:00 – 15:00

Punkt Przyjęcia Interesantów w Poświętnem Budynek OSP ul. Główna 40 - Poniedziałek 9:00 - 11:00

Miejscowości wchodzące w skład rejonu służbowego nr 8

Gm. Drzewica – Zakościele, Żardki, Domaszno, Żdżary, Dąbrówka, Radzice Małe, Brzuza, Idzikowice, Radzice Duże, Świerczyna, Trzebina, Jelnia, Krzczonów, Brzustowiec, Augustów.

Gm. Poświętne – Poświętne, Studzianna, Małoszyce, Brudzewice, Gapinin, Wólka Kuligowska, Mysiakowiec, Ponikła, Stefanów, Kozłowiec, Buczek, Dęba, Dęborzeczka, Anielin, Poręby, Brudzewice Kolonia).

 

PLAN PRIORYTETOWY REALIZOWANY OD : od 01.07.2019 do 31.12.2019 r.

Naruszanie przepisów oraz gromadzenie się małoletnich zagrożonych demoralizacją

Według uzyskanych informacji zawartych w aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz poczynionych ustaleń należy wskazać, iż powyższy problem dotyczy małoletnich dzieci zamieszkujących na ternie gm. Poświętne. Według obecnej analizy zebranych danych dotyczących tego zakresu zagrożenia, najwięcej niepożądanych zjawisk  odnotowano w obrębie ul. Głównej, Akacjowej oraz Świętego Marka – rejon placu zabaw. Z uzyskanych oraz potwierdzonych informacji w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wynika, iż najczęściej do niepożądanych zjawisk ( zaśmiecania, zakłócania ciszy nocnej itp. ) dochodzi w godzinach popołudniowo wieczorowych tj. pomiędzy godziną 18:00 – 24:00.

Zakładany cel do osiągnięcia

Ograniczenie występowania zdarzeń o charakterze chuligańskim

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- wzmożone kontrole na terenie miejscowości Poświętna pod kątem zapobiegania i eliminowania niepożądanych zachowań wśród małoletnich dzieci

- wzmożone kontrole osób przebywających w rejonie ul. Głównej, Akacjowej oraz Świętego Marka – rejon placu zabaw.

 

Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie działań.

Zespół ds. Nieletnich i Patologii – działania prewencyjne jak i bezwzględne reagowanie na wszelkie przejawy demoralizacji wśród małoletnich dzieci zamieszkujących na terenie gm. Poświętne.

Nauczyciele i Wychowawcy Szkoły Podstawowej w Poświętnem – realizowanie wspólnych spotkań z młodzieżą pod kątem uświadamiania i wskazywania konsekwencji związanych w nieprawidłowym zachowaniem się w miejscach publicznych.

 

Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

Organizowanie spotkań oraz pogadanek na temat prawidłowych zachowań, umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej KPP w Opocznie.

Dzielnicowy przyjmuje interesantów w Policyjnym Punkcie Przyjęć Interesantów w Poświętnem w każdy poniedziałek od godziny 9.00

Budynek OSP  ulica Główna40

Istnieje także możliwość telefonicznego indywidualnego umówienia spotkania z dzielnicowym w dogodnym terminie