WYBORY 2018 - Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych

WYBORY 2018

Dnia 27 kwietnia 2018 r. w Sali Konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Opocznie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło w Opocznie.

W trakcie spotkania Prezes stowarzyszenia podsumował ostatnie cztery lata działalności oraz przedstawił preliminarz proponowanego dalszego działania. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał sprawozdanie z kontroli finansowej za ubiegłą kadencję. Na jego wniosek  Zebranie Walne przyznało absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła. W dalszym toku obrad w głosowaniu jawnym został wybrany nowy Zarząd Koła, Komisja Rewizyjna oraz przedstawiciele na Zjazd Delegatów Okręgu Piotrkowskiego. Powyższe wybory zostały potwierdzone przegłosowanymi przez Zebranie Walne uchwałami. Zarząd Koła ukonstytuował się w następującym składzie:

Prezes – Bernard Adamczyk

Wice Prezes – Jacek Kowalski

Skarbnik – Mieczysław Pietrasik

Sekretarz – Jacek Lesiak

Członkowie – Wiesław Białuski, Ryszard Zieliński, Mariusz Kałkowski

Komisja Rewizyjna - Marian Wijata, Bolesław Kołtunowski, Marek Borkowski