Koordynator ds. Ochrony Praw Człowieka - Prawa człowieka - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Prawa człowieka

Koordynator ds. Ochrony Praw Człowieka

Policjanci w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka". (Art. 14 ust. 3 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji)

Koordynator ds. Ochrony Praw Człowieka

Komendy Powiatowej Policji w Opocznie

 st.asp. Barbara Stępień

26-300 Opoczno

Aleja Dąbrówki1

tel. 044 754 61 41

605 102 151

email http://barbara.stepien@opoczno.ld.policja.gov.pl

Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Praw Człowieka:

1. propagowanie praw człowieka oraz dbanie o przestrzeganie standardów ich ochrony w jednostce  i komórkach organizacyjnych KPP w Opocznie
 

2. monitorowanie działań pod kątem respektowania godności ludzkiej i przestrzegania praw człowieka, podejmowanych w jednostce i komórkach organizacyjnych KPP w Opocznie

3.rozpowszechnianie standardów i zaleceń wynikających z aktów prawa międzynarodowego w zakresie praw i wolności człowieka przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;

4. monitorowanie i koordynowanie działań w zakresie realizacji zadań wynikających z krajowych programów dotyczących obszaru ochrony praw człowieka;
5. opracowywanie sprawozdań z realizacji postanowień konwencji przyjętych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności:
a) Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
b) Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,  nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania,
c) Międzynarodowej konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji,
d) Konwencji o Prawach Dziecka;
6.współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi mogącymi wspomóc, w zakresie ochrony praw człowieka,
7. diagnozowanie i  inicjowanie potrzeb szkoleniowych, w zakresie przestrzegania praw człowieka przez policjantów KPP w Opocznie;
8. przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników KPP w Opocznie w zakresie przestrzegania praw człowieka;
9. sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności KPP  w zakresie ochrony praw człowieka;
10. współpraca z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Łodzi ds. Ochrony Praw Człowieka.

Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...
Ładowanie odtwarzacza...