Zespół Kadr i Szkolenia - Informacje kadrowe - Komenda Powiatowa Policji w Opocznie

Informacje kadrowe

Zespół Kadr i Szkolenia

Zespół Kontroli Kadr i Szkolenia KPP w Opocznie

 

47 846 32 17 - sprawy kadrowe, przyjęcia do pracy i służby w Policji,
 

47 846 32 43 - sprawy skargowe, kontrola zarządcza   

 

Do zadań Zespołu Kontroli, Kadr i Szkolenia w szczególności należy:

 1. prowadzenie spraw osobowych policjantów i pracowników, dla których właściwy w sprawach osobowych jest Komendant;
 2. realizowanie polityki kadrowej Komendanta;
 3. prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie dla Komendanta decyzji administracyjnych w I instancji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego policjantów;
 4. prowadzenie postępowań kwalifikacyjnych wobec osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w Komendzie;
 5. realizowanie zadań w zakresie tworzenia i doskonalenia struktur organizacyjnych i etatowych Komendy;
 6. wdrażanie jednolitego systemu szkolenia i lokalnego doskonalenia zawodowego oraz ustalanie potrzeb w tym zakresie dla poszczególnych rodzajów służb;
 7. wprowadzanie i aktualizowanie danych kadrowych do systemów informatycznych oraz prowadzenie sprawozdawczości w tym zakresie;
 8. realizowanie zadań z zakresu medycyny pracy;
 9. opracowywanie projektów regulaminów Komendy;
 10. wspieranie Komendanta w realizacji zadań z zakresu dotyczącego kontroli zarządczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 11. planowanie i przeprowadzanie na podstawie ustawy i innych wewnętrznych przepisów kontroli w  zakresie realizacji zadań Policji w szczególności poprzez badanie i ocenę zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz efektywności organizacji służby i pracy;
 12. realizowanie na potrzeby Komendanta, działań doradczych w zakresie sprawności i efektywności realizacji zadań służbowych przez Komisariat Policji, sporządzanie opinii, stanowisk i informacji w obszarach interdyscyplinarnych, zwłaszcza z zakresu inspekcyjno- kontrolnego;
 13. analizowanie ujawnionych nieprawidłowości w celu zidentyfikowania potencjalnych zagrożeń w funkcjonowaniu struktur organizacyjnych Komendy oraz inicjowanie propozycji systemowych rozwiązań zmierzających do ograniczenia lub eliminacji wystąpienia tych zagrożeń w przyszłości;
 14. prowadzenie postępowań dyscyplinarnych, wyjaśniających, skargowych i administracyjnych zleconych przez Komendanta jak również sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi postępowaniami skargowymi i administracyjnymi w innych komórkach i Komisariacie Policji;
 15. realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniami obronnymi Komendy w zakresie właściwości zespołu”.

DOBÓR DO POLICJI : KLIKNIJ na LOGO

DOKUMENTY MOŻNA RÓWNIEŻ SKŁADAĆ ZA POŚREDNICTWEM KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W OPOCZNIE – SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE POD NR TEL 44 754 61 17 LUB 47 846 32 44

Pliki do pobrania