Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół interdyscyplinarny szkolił się z pomocy osobom dotkniętych przemocą domową.

W sali konferencyjnej opoczyńskiej policji odbyło się szkolenie dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem przemocy. Szkolenie zorganizowali pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. W spotkaniu wieźli udział policjanci, przedstawiciele placówek oświatowych z terenu powiatu jak też osoby na co dzień działające na rzecz pomocy osobom dotkniętym przestępstwem przemocy. PRZEMOC TO PRZESTĘPSTWO !!! Możesz ja powstrzymać!

 

   Niestety do dnia dzisiejszego wiele osób uważa, że awantury domowe, kłótnie rodzinne, nieporozumienia w związkach powinny pozostać w czterech ścianach domów, a nikt  spoza  domowników nie powinien wtrącać się w  problemy rodzinne. I o ile  owe problemy nie eskalują i nie przybierają formy przemocy zapewne tak można sądzić. Niemniej jednak  często przy okazji konfliktów  rodzinnych narasta agresja, nie tylko  fizyczna  ale także psychiczna. Dochodzi do sytuacji przemoczonych wobec  członka czy członków rodziny, których pośrednimi ofiarami są często dzieci. W  takich przypadkach wręcz należy zainteresować się sytuacją rodziny i zwrócić o pomoc  do odpowiednich instytucji.  

    O tym czym jest przemoc, jakie przybiera formy, a przede wszystkim jakie należy podjąć działania by pomoc  ofierze rozmawiali dziś policjanci oraz  przedstawiciele  pomocy społecznej,  szkół  z terenu powiatu opoczyńskiego

 Definicja przemocy w rodzinie  mówi o jednorazowym albo powtarzającym się umyślnym działaniu lub zaniechaniu, naruszającym prawa lub dobra osobiste osób (członków rodziny lub innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących), w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Jak wiemy, przemoc przybiera różne formy: może mieć  charakter: fizyczny, psychiczny, seksualny czy ekonomiczny. Sprawca często  działa bezkarnie nawet kilka, kilkanaście lat, ponieważ ofiary często wierzą w „poprawę zachowania sprawcy” albo  NIE wierzą w  to, że mogą zmienić swoje życie, nie wierzą w swoje możliwości,  są przekonane, że sobie nie poradzą i tym samym dają sprawcy poczucie  bezkarności.

Co ważne, podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

Do pomocy rodzinom w kryzysie, powołane zostały zespoły interdyscyplinarne, które   kompleksowo  pomagają rodzinie w trudnej sytuacji.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy m.in. monitorowanie zjawiska przemocy w rodzinie.

 W ramach zespołu interdyscyplinarnego tworzy się tzw. grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie.

 Ważne!  Grupa robacza pracuje  z konkretną rodziną- czyli indywidualnie dostosowuje formę pomocy do konkretnego problemu- konkretnej rodziny. Musimy pamiętać, że  każdy przypadek jest inny i nie ma szablonu na udzielnie pomocy. Dlatego grupa, formę pomocy dostosowuje wg. indywidualnych potrzeb. To co odróżnia grupę roboczą od zespołu interdyscyplinarnego, to jej zmienny skład, który jest dostosowany do przypadku konkretnej rodziny.

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz :

1) gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

2) policji;

3) oświaty;

4) ochrony zdrowia.

5) W skład grup roboczych mogą wchodzić także kuratorzy sądowi, a także  przedstawiciele innych podmiotów, specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Gdzie jeszcze można uzyskać pomoc:

INSTYTUCJE WSPÓŁPRACUJĄCE Z POLICJĄ W ZAKRESIE POMOCYOFIAROM PRZEMOCY RODZINNEJ W POWIECIE OPOCZYŃSKIM

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno telefon interwencyjny: 786 042 269

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – tel.44 741-64-62

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie – 44 755 24 93

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy  – 48 375 66 31

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie –  44 755 17 88

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Paradyżu – 44 758-40-24

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniszkowie – 44 756-15-22 wew.11

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poświętne- 44 756-40-61

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarnowie - 44 757-70-36

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Białaczowie- 44 758 14 69

A także:

Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ

Kontakt

ul. Korotyńskiego 13

Warszawa 02-121

E mail: pogotowie@niebieskalinia.pl

Tel. (+48) 22 824-25-01 (sekretariat)

22 668-70-00 (Poradnia Telefoniczna "Niebieskiej Linii")

Strona Internetowa: http://www.niebieskalinia.pl

PRZYDATNE LINKI

    www.parpa.pl

    www.niebieskalinia.info

 

asp.szt. Barbara Stępień

 

  • Sala konferencyjna KPP w Opocznie, dwa rzędy stolików,  przy stole siedzą policjanci oraz pracownicy instytucji  pomocowych, w tle  ekran z wyświetlonym slajdem o przemocy domowej, z przodu stołu prelegentka siedzi i omawia zagadnienia
  • Sala konferencyjna szkolenie   przy stole siedzą policjanci i pracownicy słuchają wykładu
  • Sala konferencyjna,  przy stole siedzą pracownicy szkół, MOPS  w tle policjanci umundurowani